Dotazníky chudoby

Zadejte e-mail a heslo

Unikátní algoritmus pro výpočet rizika chudoby

Chudoba může ohrozit kohokoliv z nás - zjisti si anonymně individuální riziko vzniku chudoby...

Získejte zdarma vyhodnocení rizika chudoby

Zapojte se do našeho unikátního výzkumu

Vytvořili jsme aktualizovanou verzi dotazníku, který je k dispozici zde:
Aanonymni psychologicko-financni výzkum

K zapojení do výzkumu je vyžadováno přihlášení prostřednictvím e-mailu a hesla. Pokud nechcete použít Váš soukromý e-mail, stačí když zadáte e-mail např. ve tvaru:
MMDDYYYY-xx@povertylife.com, kde MMDDYY tvoří den vašeho narození nebo jakýkoliv jiné datum, které si budete pamatovat:
MM = měsíc
DD = den
YYYY = rok
a xx je libovolná kombinace písmen, které si vybrete (bez diakritiky). E-mail může např. vypadat: 02042018-fg@povertylife.com. Můžete také místo data vytvořit e-mail z libovolného nickname, např.: beruska@povertylife.com. Pokud by bylo již někým obsazené, vyberte si jiné nebo přidejte za nickname číslo. Důležité je, abyste si e-mail pamatovali a také abyste si pamatovali heslo, které zadáte.

Důvody, proč je vyžadováno přihlášení přes e-mail, jsou následující:

- umožňuje respondentovi se vrátit k rozpracovaným dotazníkům později,
- umožňuje respondentovi své dotazníky aktualizovat, pokud dojde k životním změnám (nalezení práce, ztráta práce, narození dítěte, zvýšení mzdy, onemocnění, úraz apod.),

Pokud použijete pro přihlášení vlastní e-mail, získáte tím další výhody, a to:

- automatické zasílání informací o aktualizaci a zpřesnění výsledků dotazníků a doporučení,
- informování respondentů o rozšíření výsledků jejich dotazníků o další rok.

Všechny uvedené výhody související s požadovaným přihlášením jsou doplněny o zhodnocení rizik a doporučení, která jsou respondentům poskytnuta zcela zdarma. Výhody vyhodnocení dotazníků umělou inteligencí spočívá zejména v anonymním zpracováním zadaných dat do dotazníků. Data v databázi jsou pseudonymizované a pro výzkumné účely jsou zcela anonymizované v souladu s nařízení EU - GDPR.

Riziko příjmové chudoby

Patříte mezi jedince ohrožené chudobou? O kolik máte zvýšené či snížené riziko chudoby? Na tyto otázky vám poskytne odpovědi tento dotazník.

Deprivace v bydlení a materiální deprivace

Do jaké míry jste zatížení materiální deprivací nebo deprivací v bydlení si můžete zhodnotit v tomto dotazníku.

Finanční rizika a preference

Připravujeme vyhodnocení rizik vzniku chudoby na základě vaší finanční situaci. Výsledkem dotazníku je zhodnocení rizik v oblasti rodinného rozpočtu a domácích financí.

Životní situace a spokojenost

Zhodnocení spokojenosti, tj. subjektivního hodnocení spokojenosti zjišťujeme pomocí posledního dotazníku. Zjistěte si, jak se spokojenost a důvěra liší od průměru.

Můj život

Ohrožuje mě chudoba?
% osob
v ČR je ohroženo chudobou
hranice příjmové chudoby na 1 osobu za měsíc
% osob
je materiálně deprivovaných
tis. osob
trpí materiální deprivací

Články

Zajímavosti o chudobě
penize

Mladší generace jsou méně netrpěliví než starší

Nedávno publikovaná studie ukázala, že s rostoucím věkem dochází ke zvýšení netrpělivosti jedinců. Zatímco u jedinců do 29 let byl výskyt netrpělivých jedinců mezi 7 % až 29 %, u jedinců nad 60 let byl výskyt 22 % až 53 %.

Read More
ADHD and poverty

Porucha hyperaktivity jako faktor zvyšující riziko vzniku chudoby

Tato práce se zabývá výzkumem rizik vzniku chudoby z pohledu jedinců, kteří dle metodiky Americké psychiatrické asociace (DSM-V) vykazují příznaky hyperaktivity. Výzkumu se zúčastnilo 193 respondentů, z nichž 33 mělo příznaky hyperaktivity, 90 respondentů patřilo do kontrolní skupiny, která nevykazovala příznaky hyperaktivity a zbylých 70 respondentů bylo z výzkumu vyřazeno, neboť vykazovali mírné příznaky hyperaktivity a nebylo možné je zařadit do testované či kontrolní skupiny. Jedinci s příznaky hyperaktivity mají 1,4x vyšší relativní riziko absence finanční rezervy na pokrytí nákladů po dobu 3 měsíců. Dále bylo u jedinců s hyperaktivitou potvrzena 3,07x vyšší pravděpodobnost, že upřednostňují současnou hodnotu před budoucí (ale jen u malých částek na krátkou dobu), což naznačuje impulsivní chování těchto jedinců, které ovšem také zvyšuje riziko vzniku chudoby zejména v kontextu s možnými negativními ekonomickým šoky, kterým je i pandemie COVID-19.

Read More

Míra příjmové chudoby v ČR zůstává nejnižší v Evropě

Data za posledních 15 let průřezově celou Evropou jasně ukazují, že Česká republika má nejnižší míru příjmové chudoby v Evropě, a to nejen na hranici 60 %, ale také na hranici 50 % nebo 70 % z průměrných čistých příjmů domácností. Na hranici 40 % nás na prvním místě vystřídalo Finsko, kde žije pod hranicí 40 % čistých příjmů jen 1,7 % domácností.

Read More

Nový portál k ohrožení chudobou

Dne 18. února 2019 byl spuštěn nový portál o chudobě a rizicích, které s chudobou souvisí. Portál www.povertylife.com je propojen s výzkumným projektem: "Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby - případová studie", který je financován VŠE.

Read More
 

Problémem současného světa není uživit hladové, ale uživit nenasytné

autor neznámý

To co bohatí nazývají problémem chudoby, nazývají chudí stejně oprávněně problémem bohatství

R. H. Tawney, 1913

Jakákoliv úspěšná sociální politika musí usilovat o rovnováhu mezi kolektivním soucitem a individuální odpovědností

Christopher Jencks, 1993

O projektu chudoby

Výzkum rizik a vzniku chudoby a její prevence

Výzkumný tým

Výzkumný tým je veden řešitelem projektu Ing. Bc. Jiřím Rotschedlem, který se zabývá problematikou chování spotřebitelů ve vztahu k úsporám a úvěrům. Dále se chudobou zabývá v rámci doktorského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Spoluřešitelem projektu a odborným garantem je doc. Ing. Magdaléna Kotýnková, CSc.

Výzkumný záměr

O projektu

Ze všech evropských zemí žije v České republice nejměně osob pod hranicí chudoby. Přesto je chudoba celosvětovým problémem, který si zaslouží neustálou pozornost. Náš projekt chudoby se zaměřuje na úzkou oblast příčin chudoby. Cílem našeho úsilí je najít možná rizika vzniku chudoby v behaviorální oblasti. Projekt je spolufinancován z grantu: VŠE IGS F5/03/2019.