Články o chudobě - Jiří Rotschedl

ADHD and poverty

Porucha hyperaktivity jako faktor zvyšující riziko vzniku chudoby

Tato práce se zabývá výzkumem rizik vzniku chudoby z pohledu jedinců, kteří dle metodiky Americké psychiatrické asociace (DSM-V) vykazují příznaky hyperaktivity. Výzkumu se zúčastnilo 193 respondentů, z nichž 33 mělo příznaky hyperaktivity, 90 respondentů patřilo do kontrolní skupiny, která nevykazovala příznaky hyperaktivity a zbylých 70 respondentů bylo z výzkumu vyřazeno, neboť vykazovali mírné příznaky hyperaktivity a nebylo možné je zařadit do testované či kontrolní skupiny. Jedinci s příznaky hyperaktivity mají 1,4x vyšší relativní riziko absence finanční rezervy na pokrytí nákladů po dobu 3 měsíců. Dále bylo u jedinců s hyperaktivitou potvrzena 3,07x vyšší pravděpodobnost, že upřednostňují současnou hodnotu před budoucí (ale jen u malých částek na krátkou dobu), což naznačuje impulsivní chování těchto jedinců, které ovšem také zvyšuje riziko vzniku chudoby zejména v kontextu s možnými negativními ekonomickým šoky, kterým je i pandemie COVID-19.

Read More

Míra příjmové chudoby v ČR zůstává nejnižší v Evropě

Data za posledních 15 let průřezově celou Evropou jasně ukazují, že Česká republika má nejnižší míru příjmové chudoby v Evropě, a to nejen na hranici 60 %, ale také na hranici 50 % nebo 70 % z průměrných čistých příjmů domácností. Na hranici 40 % nás na prvním místě vystřídalo Finsko, kde žije pod hranicí 40 % čistých příjmů jen 1,7 % domácností.

Read More

Nový portál k ohrožení chudobou

Dne 18. února 2019 byl spuštěn nový portál o chudobě a rizicích, které s chudobou souvisí. Portál www.povertylife.com je propojen s výzkumným projektem: "Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby - případová studie", který je financován VŠE.

Read More

Analýza trhu práce po sektorech a krajích v České republice

Příspěvek se zabývá strukturální zaměstnaností v krajích a odvětvích. Jeho cílem je poukázat na nejhorší situaci v oblasti získávání nových pracovníků v krajích či odvětví. Pro hodnocení situace autoři využívají tří parametrů: velikost odvětví v kraji (s), podíl volných míst na celkové poptávce po práci (k) a počet nezaměstnaných na jedno pracovní místo (l). Nejhorší situace se získáváním pracovníků je v Pardubickém kraji. Dále ve všech krajích kromě Prahy jsou problémy s obsazováním míst ve zpracovatelském průmyslu. Tyto závěry sice nejsou překvapující, nic méně autoři zjistili i další zajímavosti srovnáním odvětví a krajů, např. potvrdili složitou situaci v Ústeckém kraji s nalezením pracovníků ve zdravotnictví nebo v Libereckém kraji s problémy najít speciální profese pro gastronomii nebo vědecké a technické činnosti. Příspěvek není zcela vyčerpávající z důvodu omezeného rozsahu příspěvku.

Plný text v angličtině

Read More