Jiří Rotschedl

Jiří Rotschedl

Řešitel projektu

Vystudoval na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě dva obory: Pozemní a průmyslové stavby (na Stavební fakultě) a Marketing a obchod (na Ekonomické fakultě). Od roku 2011 studuje na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, nejprve na oboru ekonomická teorie, kde se zabýval teorií chování spotřebitelů pod vlivem marketingových aktivit a chování spotřebitelů v nejistotě na mirkoekonomické i markoekonomické úrovni. Nyní pokračuje na oboru hospodářská politika a pracuje na aplikaci teorie chování spotřebitelů v nejistotě u nízkopříjmového obyvatelstva. V roce 2019 zahájil projekt: „Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby – případová studie“, který navazuje na již realizovaný projekt „Vybrané faktory chudoby, sociální, ekonomické a politické konsekvence a hospodářsko politická doporučení“, který byl úspěšně ukončen v roce 2017. Podílí se také na projektech: „Implementace Průmyslu 4.0 v podmínkách České republiky v období 2018–2038 a očekávané dopady na trh práce“, který vede doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc. V roce 2018 a 2019 se zapojil do výzkumného týmu projektu: „Monetární politika a signály finančních krizí v malé otevřené ekonomice“, který vede Ing. Klára Čermáková, Ph.D.

Publikační činnost

ROTSCHEDL, Jiří : Economics of Obesity - Case studies. In ČERMÁKOVÁ, K. -- MOZAYENI, S. -- HROMADA, E. (ed.). Proceedings of the 9th Economics & Finance Conference, London. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2018, s. 170--178. ISBN 978-80-87927-53-3.

ROTSCHEDL, J., KADERABKOVA, B., CERMAKOVA, K. : Parametric Discounting Model of Utility. In HROMADA, E. (ed.). IISES 3rd and 4th Economics and Finance Conference. Oxford: Elsevier B.V, 2015, s. 730--741. ISSN 2212-5671.

BARÁK, V., ROTSCHEDL, J. : Solidárnost důchodového systému jako aspekt moderní společnosti. In PŘÍVARA, A. -- BARTA, M. (ed.). Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, 2015, s. 25--37. ISBN 978-80-225-4078-0.

ROTSCHEDL, J. : Selected Factors Affecting the Sustainability of the PAYG Pension System. In HROMADA, E. (ed.). IISES 3rd and 4th Economics and Finance Conference. Oxford: Elsevier B.V, 2015, s. 742--750. ISSN 2212-5671.

JAŠOVÁ, E., ROTSCHEDL, J. a kol. Vliv nabídkového psychologického faktoru na NAIRU a ekonomický cyklus trhu práce v České republice. Socioekonomické a humanitní studie. 2015. sv. 5, č. 2, s. 13--24. ISSN 1804-6797.

ROTSCHEDL, J. Účetnictví a daňové souvislosti. In: RONOVSKÁ, K. -- VITOUL, V. -- BÍLKOVÁ, J. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. Praktik. Praha: Leges, 2014. s. 189--224. ISBN 978-80-7502-020-8.

ROTSCHEDL, J. : The Subjective Discount Factor and Risk Aversion, Loss Aversion and Uncertainty. In ROTSCHEDL, J. -- ČERMÁKOVÁ, K. (ed.). Proceedings of the 12th International Academic Conference. Prague: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014, s. 969. ISBN 978-80-87927-04-5.

BABIN, J., ROTSCHEDL, J. : Marketing and its Impact on Intertemporal Analysis. In CHMELA, L. (ed.). 6th International Academic Conference. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2013, s. 111. ISBN 978-80-905241-6-3.

BABIN, J., ROTSCHEDL, J. : Change of Consumer Preferences of Close or Perfect Substitutes. In CHMELA, L. (ed.). International Interdisciplinary Conference - Conference proceedings. Praha: IISES, 2013, s. 99. ISBN 978-80-905241-5-6.

ROTSCHEDL, J. : Impact Non-Price Factors of Marketing on Utility Maximization of Consumer. In International Academic Conference - Conference Proceedings. Praha: IISES, 2013, s. 356. ISBN 978-80-905241-4-9.

SOKOL, M., ROTSCHEDL, J. : Laffer Curve inthe Czech Republic. In International Academic Conference - Conference Proceedings. Praha: IISES, 2012, s. 403. ISBN 978-80-905241-3-2.

ROTSCHEDL, J. : Impact of Marketing on Utility Maximization of Consumer. In International Academic Conference - Conference Proceedings. Praha: IISES, 2012, s. 313. ISBN 978-80-905241-3-2.

ROTSCHEDL, J. Prodejní náklady v mikroekonomii. Socioekonomické a humanitní studie. 2011, roč. 1, č. 2, s. 99 - 109. ISSN 1804-6797.

ROTSCHEDL, J. Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Sborník z konference. Marketing v 21. století. Praha : SVŠES 2010.

ROTSCHEDL, J. Moderní marketingový mix v řízení, Moderní Řízení, 2010, roč. 45, č. 2., s. 46-47. ISSN 0026-8720.

ROTSCHEDL, J. Spirálový management, Moderní Řízení, 2010, roč. 45, č. 2., s. 26-27. ISSN 0026-8720.

ROTSCHEDL, J. Reforma veřejných financí. 2003 Zdislavice, ISBN 80-903367-1-X

ROTSCHEDL, J. Stavební ekonomie nejen pro střední školy. 2001 Zdislavice. (student’s book)

Ostatní články a knihy:

ROTSCHEDL, J. Studenty vysokých škol je třeba motivovat, Kariéra : Příloha Hospodářských novin, 2009, s. 17-18. http://HN.IHNED.CZ/c1-39049540-studenty-vysokych-skol-je-nutne-motivovat

ROTSCHEDL, J. Kulaté výročí BIVŠ i soukromého školství v ČR, EuroFirma, 2009, s. 14-15. ISSN 1214-1755.

ROTSCHEDL, J. 14 triků, jak se něco naučit. YELLOW, 2009, s. 130-131. ISSN 1214-7834.

ROTSCHEDL, J. Perspektivy vývoje bytového fondu České republiky. In.: Sborník referátů 2. mezinárodní interdisciplinární konference Proměny bydlení a širší otázky úrovně obslužné sféry, Olomouc září 2006, str. 147, ISBN 80-248-1219-3.

ADHD and poverty

Porucha hyperaktivity jako faktor zvyšující riziko vzniku chudoby

Tato práce se zabývá výzkumem rizik vzniku chudoby z pohledu jedinců, kteří dle metodiky Americké psychiatrické asociace (DSM-V) vykazují příznaky hyperaktivity. Výzkumu se zúčastnilo 193 respondentů, z nichž 33 mělo příznaky hyperaktivity, 90 respondentů patřilo do kontrolní skupiny, která nevykazovala příznaky hyperaktivity a zbylých 70 respondentů bylo z výzkumu vyřazeno, neboť vykazovali mírné příznaky hyperaktivity a nebylo možné je zařadit do testované či kontrolní skupiny. Jedinci s příznaky hyperaktivity mají 1,4x vyšší relativní riziko absence finanční rezervy na pokrytí nákladů po dobu 3 měsíců. Dále bylo u jedinců s hyperaktivitou potvrzena 3,07x vyšší pravděpodobnost, že upřednostňují současnou hodnotu před budoucí (ale jen u malých částek na krátkou dobu), což naznačuje impulsivní chování těchto jedinců, které ovšem také zvyšuje riziko vzniku chudoby zejména v kontextu s možnými negativními ekonomickým šoky, kterým je i pandemie COVID-19.

Míra příjmové chudoby v ČR zůstává nejnižší v Evropě

Data za posledních 15 let průřezově celou Evropou jasně ukazují, že Česká republika má nejnižší míru příjmové chudoby v Evropě, a to nejen na hranici 60 %, ale také na hranici 50 % nebo 70 % z průměrných čistých příjmů domácností. Na hranici 40 % nás na prvním místě vystřídalo Finsko, kde žije pod hranicí 40 % čistých příjmů jen 1,7 % domácností.

Nový portál k ohrožení chudobou

Dne 18. února 2019 byl spuštěn nový portál o chudobě a rizicích, které s chudobou souvisí. Portál www.povertylife.com je propojen s výzkumným projektem: "Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby - případová studie", který je financován VŠE.

Analýza trhu práce po sektorech a krajích v České republice

Příspěvek se zabývá strukturální zaměstnaností v krajích a odvětvích. Jeho cílem je poukázat na nejhorší situaci v oblasti získávání nových pracovníků v krajích či odvětví. Pro hodnocení situace autoři využívají tří parametrů: velikost odvětví v kraji (s), podíl volných míst na celkové poptávce po práci (k) a počet nezaměstnaných na jedno pracovní místo (l). Nejhorší situace se získáváním pracovníků je v Pardubickém kraji. Dále ve všech krajích kromě Prahy jsou problémy s obsazováním míst ve zpracovatelském průmyslu. Tyto závěry sice nejsou překvapující, nic méně autoři zjistili i další zajímavosti srovnáním odvětví a krajů, např. potvrdili složitou situaci v Ústeckém kraji s nalezením pracovníků ve zdravotnictví nebo v Libereckém kraji s problémy najít speciální profese pro gastronomii nebo vědecké a technické činnosti. Příspěvek není zcela vyčerpávající z důvodu omezeného rozsahu příspěvku.

Plný text v angličtině

Žádné komentáře.